۱- تمامی مطالب منتشر شده در این وبسایت، با ذکر منبع می‌باشد.

۲- برای انتشار مطالب، یا وبسایت مورد نظر به صورت عام اجازه انتشار با ذکر منبع را داده و یا برای انتشار، با صاحبان وبسایت‌ها مکاتبه و هماهنگی صورت گرفته است.

۳- اگر از وبسایت شما مطلبی در این وبسایت منتشر شده که از انتشار آن رضایت ندارید، لطفاً به واتساپ پشتیبانی پیام دهید تا مطالب شما حذف گردد.