قانون ۱۰/۸۰/۱۰ چیست و چرا کلید دستیابی به موفقیت است؟

قانون 10 80 10 چیست

قانون ۱۰/۸۰/۱۰ می گوید از هر جمعیتی ۱۰ درصد پربازده ۱۰ درصد غیرمولد و ۸۰ درصد مولد هستند. چگونه از این قانون برای افزایش بهره وری و موفقیت استفاده کنیم؟

نوشته قانون ۱۰/۸۰/۱۰ چیست و چرا کلید دستیابی به موفقیت است؟ اولین بار در مینویسم. پدیدار شد.


منبع: minevisam.com

پیام بگذارید