تحویل ارز مسافرتی در درگاه خروجی فرودگاه‌ها خواهد بود