تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از مرز ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گذشت