اظهار رضایت وزیر اقتصاد از قیمت ارز/ بحمدالله وضعیت با ثباتی در بازار ارز داریمایسنا نوشت:سید احسان خاندوزی اظهار کرد: تمام متغیرهایی که دولت می‌تواند به لحاظ سیاسی در طرف مدیریت تقاضای ارز، تحریک عرضه ارز و انتظارات از جهت دیپلماسی خارجی کنترل کند حاکی از این است که بحمدالله وضعیت با ثباتی در بازار ارز وجود دارد.


منبع: www.khabaronline.ir

پیام بگذارید