استخدام جوشکار CO2 در کهکشان سیستم رو در اصفهان – «ای استخدام»


گزارش با موفقیت ثبت شدمثال: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹